Home | Site map | Contacts | Russian version E-journal "Psychological-Educational Studies" | Open Access Journal
Home page
electronic journal
Psychological-Educational Studies
Directory of open access journals ERIH PLUS VAK Scientific electronic library elibrary.ru

Journal rubrics

All rubrics
Psychological Science and Education psyedu.ru
2016. Vol. 8, No. 3. pp. 16–31.
doi:10.17759/psyedu.2016080302
ISSN: 2074-5885 (online)

The Models of Relationship between Training and Psyche development in Cultural-historical and Activity Approaches

Pogozhina I.N. PhD (Psychology), Associate Professor, Department of Psychology of Education and Pedagogics, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, pogozhina@mail.ru
PDFFullrext in russian (PDF) PrintPrint

The possibility of referring of the psychological theories studying interrelation of training and mental development processes to this or that stage of scientific knowledge formation on the basis of studied objects types and corresponded determination systems as a basic criterion distinguishing the ideals of scientific rationality is justified. General characteristics of classical, non-classical and post-non-classical models, determination of the mechanisms of dissipative systems, requirements for learning and development model building in the context of post-non-classic science paradigm on the criterion of the system features of the object of cognition are described. Domestic psychological school models are compared with associanism, behaviorism, gestalt psychology and Piaget determination models on the number of options allocated to these determinants, types of causal chains and types of links between causal chains. It is shown that cultural-historical approach is situated intermediately between post-non-classical and non-classical models, while activity approach corresponds to post-non-classical understanding of the object of study as complicated self-developing "man-size" system. Determination relationships models developed by L.V. Vygotskii, S.L. Rubinstein, A.N. Leont’ev continue to play the heuristic role at the present stage of scientific development.

Keywords: the cultural-historical approach, activity approach, interrelation of training and mentality development, classical, non-classical, pos-tnon-classical models of determination

Rubric: Educational Psychology

DOI: http://dx.doi.org/10.17759/psyedu.2016080302

For Reference

References

 1. Asmolov A.G. Istoricheskii smysl krizisa kul'turno-deyatel'nostnoi psikhologii [The historical meaning of the crisis of the cultural activity psychology]. Natsional'nyi psikhologicheskii zhurnal [National psychological Journal], 2014, no 1, pp. 5-19.
 2. Asmolov A.G., Gusel'tseva M.S. Komu i kak razrabatyvat' metodologiyu psikhologii? [Whom and how is to develop the methodology of psychology?]. Sibirskii psikhologicheskii zhurnal [Siberian journal of psychology], 2015, no 55, pp. 6–45.
 3. Barybin A.A., Korlyakov A.V. Neravnovesnaya termodinamika [Non-equilibrium thermodynamics]. Saint-Petersburg: Pabl. GETU «LETI», 2011. 153 p.
 4. Brushlinskii A.V. Printsip determinizma v trudakh S.L. Rubinshteina [The principle of determinism in the works of S.L. Rubinstein]. Voprosy psikhologii [Issues of psychology], 1989, no 4, pp. 66-73.
 5. Vygotskii L.S. Lektsii po pedologii [Lectures on pedology]. Izhevsk: Pabl. «Udmurtskii universitet», 2001. 303 p.
 6. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 1. Voprosy teorii i istorii psikhologii [Collected Works: in 6 vol. Vol.1. Questions of theory and history of psychology]. Moscow: Pedagogika, 1982. 488 p.
 7. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 3. Problemy razvitiya psikhiki [Collected Works: in 6 vol. Vol.3. Problems of development of the mind]. Moscow: Pedagogika, 1983. 368 p.
 8. Gusel'tseva M.S. Kul'turno-analiticheskii podkhod k izucheniyu evolyutsii psikhologicheskogo znaniya. Diss. dokt. psikhol. nauk [Cultural-analytical approach to the study of the evolution of psychological knowledge. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow, 2015. 459 p.
 9. Il'yasov I.I. O problemnykh tochkakh deyatel'nostnogo podkhoda: tekstovye fragmenty iz doklada [About problematic points of the activity approach: text excerpts from the report] [Elektronnyi resurs]. Materialy metodologicheskogo seminara po problemam deyatel'nostnogo podkhoda v psikhologii. Seminar 2 (29 sentyabrya 2006) [Proceedings of the methodological seminar on the problems of the activity approach in psychology. Workshop 2 (29 September 2006)]. URL: http://www.psy.msu.ru/science/seminars/activity/materials/02_ilyasov.pdf (Accessed 12.11.2015).
 10. Il'yasov I.I. Struktura protsessa ucheniya [The structure of the teaching process]. Moscow: Pabl. MGU, 1986. 200 p.
 11. Klochko V.E. Postneklassicheskaya nauka i problema ob"yasneniya v psikhologii [Postnonclassical science and the problem of explanation in psychology]. Metodologiya i istoriya psikhologii [Methodology and History of Psychology], 2008, 3, vol. 1, pp. 165-178.
 12. Knyazeva E.N., Kurdyumov S.P. Sinergetika kak novoe mirovidenie: dialog s I.Prigozhinym [Synergetics as a new vision of the world: dialogue with I. Prigogine]. Voprosy Filosofii [Issues of philosophy], 1992, no12, pp. 3-20.
 13. Kornilova T.V., Smirnov S.D. Metodologicheskie osnovy psikhologii: uchebnik [Methodological bases of psychology]. 2-e izd. Moscow: Pabl. Yurait, 2011. 483 p.
 14. Lektorskii V.A. Epistemologiya klassicheskaya i neklassicheskaya [Epistemology classical and nonclassical]. Moscow: Editorial URSS, 2001. 256 p.
 15. Leont'ev A.N. Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya: V 2 t. T. I [Selected psychological works: in 2 vol. Vol. I]. Moscow: Pedagogika, 1983. 392 p.
 16. Leont'ev A.N. Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya: V 2 t. T. II [Selected psychological works: in 2 vol. Vol. II]. Moscow: Pedagogika, 1983. 320 p.
 17. Leont'ev A.N. O formirovanii sposobnostei [On the formation of abilities]. Voprosy psikhologii [Issues of psychology], 1960, no 1, pp. 7-17.
 18. Leont'ev D.A. Neklassicheskii vektor v sovremennoi psikhologii [Non-classical vector in modern psychology]. Postneklassicheskaya psikhologiya [Postnonclassical psychology], 2005, no. 1, pp. 74-94.
 19. Mamardashvili M.K. Klassicheskii i neklassicheskii idealy ratsional'nosti [Classical and non-classical ideals of rationality]. Saint-Petersburg: Pabl. Azbuka, 2010. 288 p.
 20. Nikolis G., Prigozhin I. Samoorganizatsiya v neravnovesnykh sistemakh: Ot dissipativnykh struktur k uporyadochennosti cherez fluktuatsii [Self-organization in nonequilibrium systems: From dissipative structures for ordering through fluctuations]. Moscow: Mir, 1979. 512 p. (In Russ.).
 21. Stepin V.S. (eds.) Novaya filosofskaya entsiklopediya: V 4 t. T. 3. [New Encyclopedia of Philosophy]. Moscow: Mysl', 2010. 692 p.
 22. Vyakkerev F.F. (eds.) Ob"ektivnaya dialektika [The objective dialectic]. Moscow: Mysl', 1981. 374 p.
 23. Pogozhina I.N. Determinatsiya razvitiya poznavatel'nykh struktur: postneklassicheskaya teoreticheskaya model' [Determination of cognitive development: postnonclassical theoretical model]. Natsional'nyi psikhologicheskii zhurnal [National Psychological Journal], 2015, no. 3(19), pp. 35-44.
 24. Prigozhin I. Filosofiya nestabil'nosti [Instability Philosophy]. Voprosy filosofii [Issues of philosophy], 1991, no 6, pp. 46-57.
 25. Rubinshtein S.L. Bytie i soznanie [Being and consciousness]. Moscow: Pabl. AN SSSR, 1957. 328 p.
 26. Rubinshtein S.L. Osnovy obshchei psikhologii: V 2 t. T. 1 [Fundamentals of General Psychology: in 2 vol. Vol. I].  Moscow: Pedagogika, 1989. 488 p.
 27. Rubinshtein S.L. Printsipy i puti razvitiya psikhologii [The principles and ways of development of psychology]. Moscow: Pabl. AN SSSR, 1959. 356 p.
 28. Rubinshtein S.L. Chelovek i mir [Man and the world]. Moscow: Nauka, 1997. 192 p.
 29. Sachkov Yu.V. K sintezu paradigm (kontseptsii) zhestkoi determinatsii i veroyatnostnoi determinatsii [The synthesis paradigms (concepts) rigid determination and probabilistic determination]. Filosofiya nauki. Vyp. 7: Formirovanie sovremennoi estestvennonauchnoi paradigm [Philosophy of Science. Vol. 7: Formation of modern natural science paradigm], 2001, pp. 148-175.
 30. Stepanishchev A.F. Stanovlenie postneklassicheskoi filosofii v aspekte kontseptsii determinizma: Monografiya [Becoming postnonclassical philosophy in the aspect of the concept of determinism: Monograph]. Bryansk: BGTU, 2004. 240 p.
 31. Stepin V.S. Klassika, neklassika, postneklassika: kriterii razlicheniya [Classical, neklassika, postneklassika: distinguishing criteria]. Postneklassika: filosofiya, nauka, kul'tura [Postneklassika: philosophy, science, culture]. Saint-Petersburg: Izdatel'skii dom «Mir"», 2009, pp. 249-295.
 32. Stepin V.S. Nauchnaya ratsional'nost' v tekhnogennoi kul'ture: tipy i istoricheskaya evolyutsiya [Scientific rationality in technogenic culture: types and historical evolution]. Voprosy filosofii [Issues of philosophy], 2012, no. 5, pp. 18-25.
 33. Chernikova I.V. Tipologiya nauki v kontekste sovremennoi filosofii nauki [Typology of science in the context of contemporary philosophy of science]. Voprosy filosofii [Issues of philosophy], 2011, no 11, pp. 71-78.
 34. Shvyrev V.S. O sootnoshenii poznavatel'noi i proektno-konstruktivnoi funktsii v klassicheskoi i sovremennoi nauke [On the relation between cognitive and structural design and functions in classical and modern science]. In Lektorskii V.A. (ed.) Poznanie, ponimanie, konstruirovanie [Knowledge, understanding, designing]. Moscow: IFRAN, 2007, pp. 30-47.
 35. El'konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie Trudy [Selected psychological works]. Moscow: Pedagogika, 1989. 560 p.

Subscribe

RSS — what is it?
Publisher — Moscow State University of Psychology and Education
© 2006–2021 Electronic journal "Psychological-Educational Studies", ISSN: 2587-6139 (2074-5885)
Publisher – Moscow State University of Psychology and Education
Яндекс.Метрика